O percorrido dos meus impostos

1. A recadación local

Realízase a través de impostos directos -como o imposto de bens inmobles (IBI) ou o de vehículos de tracción mecánica (IVTM)- e de taxas -como a de recollida do lixo.

2. Outras fontes de ingresos

O diñeiro recadado localmente compleméntase coas transferencias da Administración Xeral do Estado e da Xunta de Galicia, que son os encargados de recadar outros ingresos coma o IVE e o IRPF.

3. En que se emprega?

O concello emprega o diñeiro recadado, xunto con outras fontes de financiamento como a débeda, para manter os servizos públicos e a infraestrutura da cidade.

Os ingresos e gastos no Concello da Coruña

Ano

Datos orzamentarios en

 • Total Executado
  • Ingresos

  • Gastos

 • Total Orzado
  • Ingresos

  • Gastos

Indicadores orzamentarios
24.992.493,04 € 36.552.744,98 € 32.314.006,57 € 37.030.694,23 €
4.282.098,48 € 15.946.341,84 € 14.211.476,46 € 24.965.974,27 €
Glosario - Capacidade/Necesidade de financiamento Capacidade/Necesidade de financiamento
No individualizado -414.752,27 € 393.711,85 € 1.950.237,85 €

O cálculo dos indicadores utiliza as cifras de execución para os anos cuxa liquidación está pechada, ou o orzamento aprobado en caso contrario.

Fontes de datos

Nota

 • Ingresos e gastos inclúe só o Concello da Coruña.
 • O axuste da inflación realízase o 1 de xaneiro de 2022. A taxa de inflación anual é a media da taxa interanual dos doce meses do ano.
 • As cantidades orzadas refírense a créditos iniciais.